Behandling

Vår behandling

"Samtliga interventioner som erbjuds vid Wittsjöskog är evidensbaserade metoder som socialstyrelsen rekommenderar och som leds av personal med mångårig erfarenhet av beroendeproblematik och behandling"

               Vår behandlingsfilosofi.

 

Wittsjöskog arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och ett vidare fokus läggs vid miljöterapeutiska interventioner.

Vi strävar tillsammans efter att finna en, för dig, fungerande jämnvikt mellan vardag, sysselsättning och fritid var sömn, fysisk aktivitet och kosthållning är viktiga grundstenar.


Samtliga behandlingsmetoder tar sin ursprung i Kognitiv Beteende Terapi och personerna som bor hos oss erbjuds enskild terapi utifrån metoden. Samtliga dagar erbjuds de inskrivna föreläsningar/gruppterapi av erfaren och utbildad personal. 


Önskar du genomföra en neuropsykiatrisk utredning har vi möjligheten att genomföra sådan på plats. Tillsammans skapar vi förändring!

Våra metoder

  • KBT (Kognitiv Beteende Terapi)


Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Vi erbjuder samtliga inskrivna vid Vittsjöskog behandling utifrån KBT vad gäller psykisk ohälsa samt beroendeproblematik.

  • MET (Motivational Enhancement Therapy)


MET är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem. Metoden bygger på principerna för motiverande samtal. MET används även tillsammans med KBT och MI i kombinationsprogram för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem.

 

  • CRA (Community Reinforcement


Approach)Community Reinforcement Approach, CRA, är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation, och metoden gör att klienterna stannar längre i behandling

  • Arbete med anhöriga/närstående


Vittsjöskog arbetar utifrån att den inskrivnes nätverk är en viktig del i tillfrisknandet och för att behandlingen ska få bästa effekt på längre sikt. Vi erbjuder samtliga inskrivna familjesamtal var delar som medberoende, strategier samt bearbetning av skuld och skam är centrala komponenter.

 

 

  • MI (Motiverande samtal)


MI, Motivational Interviewing, är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderar för klienter med missbruk av narkotika. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation, och metoden gör att klienterna stannar längre i behandling.

  • ÅP (Återfallsprevention)


Återfallsprevention tillhör gruppen psykosocial behandling med syfte att öka klientens färdigheter att hantera missbruk eller beroende. Metoden har i studier visat effekter på längre sikt.

  • ESL – Ett självständigt liv


ESL, ett självständigt liv, är en evidenbaserad metodik för att stödja och hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar, samsjuklighet och missbruk. ESL är ett komplement till andra behandlingsinsatser tex. inom ADL-träning eller utslussning. Det är en pedagogisk modell som är manualstyrd för att hjälpa klienten att skapa struktur, förändring och utveckling inom alla livsområden. Hörnstenarna i ESL är kontinuitet, tydlighet och struktur.

Psykologutredning

Det har blivit allt vanligare att vuxna personer, själva eller med stöd av anhöriga, önskar få till stånd en utredning för att få reda på om de har en diagnos.

Det kan bero på att personen inte haft möjlighet att få sin problematik adekvat diagnostiserad under barndomen eller att personen inte har kunnat bibehålla nykter- och drogfrihet tillräckligt länge för att en utredning ska kunna genomföras.

Vi vid Wittsjöskog har erfarenheten av att ett stort antal personer som lider av beroendeproblematik samtidigt lider av någon form av psykiatrisk problematik.

I en del fall föreligger en mer djupgående problematik som personen lidit av under större delen av livet och som inte sällan har varit en del av anledningen till att en beroendeproblematik utvecklats.

En utredning vid Wittsjöskog fortlöper under 10 veckor. Utredningen leds av Leg.psykolog. 

                     

                       Utsluss och eftervård


Wittsjöskog lägger stor vikt vid att skapa de rätta förutsättningarna för ett liv efter behandling.

Delar som boende, sysselsättning och nätverk är ofta faktorer som vi tillsammans behöver arbeta kring för skapa bästa möjliga förutsättningar för att bibehålla behandlingsframgångar efter behandling. Vi möter dig var du befinner dig och skapar tillsammans dessa förutsättningar. 

Wittsjöskog erbjuder utslusslägenheter med anpassat stöd för att ges möjligheten att komma in i en vardag var man sucessivt ökar sin självständighet och samtidigt övar sig i att hantera ett eget boende. Copyright © All Rights Reserved